Back to NSC 2000 Players

[NSC 2000 Logo]

NSC 2000: Dr Carl Stocker

Dr Carl Stocker (FL) is player #082, ranked 93 of 98 in Division 1 and was rated 1701 in the NSA's July 1st ratings list (listed as STOCKER CARL).

This web page will be updated with information about how this player is doing throughout the NSC

Round 1
398-443 (-45)
vs. Robert Felt
0-1 (-45)

 56.  0-  1 ( -23) Kaitz, Merrill

 57.  0-  1 ( -30) Anglin, Timothy

 58.  0-  1 ( -36) Grillo, Dominic

 59.  0-  1 ( -36) Carol, Jean A

 60.  0-  1 ( -42) Macneil, Roderick

 61.  0-  1 ( -45) Stocker, Dr Carl

 62.  0-  1 ( -46) Barrett, Pat

 63.  0-  1 ( -46) Schoneboom, Marjorie

 64.  0-  1 ( -52) Ploysangngam, Amnuay

 65.  0-  1 ( -53) Graham, Matt

 66.  0-  1 ( -53) Milkent, Marlene

Round 2
303-408 (-105)
vs. Steven Pellinen
0-2 (-150)

 77.  0-  2 ( -88) Macneil, Roderick

 78.  0-  2 (-103) Mallick, Dave

 79.  0-  2 (-116) Tiekert, Susi

 80.  0-  2 (-130) Grillo, Dominic

 81.  0-  2 (-141) Frank, Jeremy

 82.  0-  2 (-150) Stocker, Dr Carl

 83.  0-  2 (-150) Kaplan, Carol A

 84.  0-  2 (-157) Deift, Lisa

 85.  0-  2 (-161) Oliger, Steven L

 86.  0-  2 (-172) Merrill, Karen

 87.  0-  2 (-181) Berofsky, Evan

Round 3
449-283 (+166)
vs. Susi Tiekert
1-2 (+16)

 44.  2-  1 (-105) Cohen, Ira

 45.  1-  2 ( +72) Hay, Anne V

 46.  1-  2 ( +54) Weinstein, Dr. Ian Jay

 47.  1-  2 ( +40) Dixon, Jan

 48.  1-  2 ( +35) Schonbrun, Lester

 49.  1-  2 ( +16) Stocker, Dr Carl

 50.  1-  2 ( -5) Anglin, Timothy

 51.  1-  2 ( -9) Pellinen, Steven

 52.  1-  2 ( -18) Goldman, Stu

 53.  1-  2 ( -20) Widergren, Jeff B

 54.  1-  2 ( -22) Hill, Marlon

Round 4
422-440 (-18)
vs. John Luebkemann
1-3 (-2)

 58.  2-  2 (-144) Sykes, Christopher

 59.  2-  2 (-156) Prentiss, Bob

 60.  2-  2 (-161) Thomas, Randall

 61.  2-  2 (-164) Schecter, Louis

 62.  2-  2 (-261) Cushman, Lynn

 63.  1-  3 ( -2) Stocker, Dr Carl

 64.  1-  3 ( -11) Ferguson, Ann

 65.  1-  3 ( -26) Norr, Rita

 66.  1-  3 ( -29) Schoneboom, Marjorie

 67.  1-  3 ( -49) Odom, Lisa A

 68.  1-  3 ( -57) Hay, Anne V

Round 5
367-386 (-19)
vs. Martin Weisskopf
1-4 (-21)

 65.  2-  3 (-220) Gabriel, Marty

 66.  2-  3 (-240) Linn, Robert

 67.  2-  3 (-246) Schecter, Louis

 68.  2-  3 (-324) Cushman, Lynn

 69.  1-  3 (-283) Tillekeratne, Siri

 70.  1-  4 ( -21) Stocker, Dr Carl

 71.  1-  4 ( -37) Norr, Rita

 72.  1-  4 (-104) Ferguson, Ann

 73.  1-  4 (-109) Hay, Anne V

 74.  1-  4 (-129) Carol, Jean A

 75.  1-  4 (-171) Schoneboom, Marjorie

Round 6
330-421 (-91)
vs. Rich Baker
1-5 (-112)

 75.  2-  4 (-348) Cushman, Lynn

 76.  2-  4 (-365) Barrett, Pat

 77.  2-  4 (-449) Gabriel, Marty

 78.  2-  4 (-483) Bauer-Williams, Margaret

 79.  1-  4 (-417) Tillekeratne, Siri

 80.  1-  5 (-112) Stocker, Dr Carl

 81.  1-  5 (-195) Carol, Jean A

 82.  1-  5 (-217) Ferguson, Ann

 83.  1-  5 (-219) Hay, Anne V

 84.  1-  5 (-284) Tiekert, Susi

 85.  1-  5 (-302) Odom, Lisa A

Round 7
449-351 (+98)
vs. Dave Mallick
2-5 (-14)

 65.  3-  4 (-239) Linn, Robert

 66.  3-  4 (-254) Baker, Michael

 67.  3-  4 (-364) Barrett, Pat

 68.  2-  4 (-269) Tillekeratne, Siri

 69.  2-  5 (+131) Norr, Rita

 70.  2-  5 ( -14) Stocker, Dr Carl

 71.  2-  5 ( -57) Goldman, Stu

 72.  2-  5 (-121) Stone, David

 73.  2-  5 (-125) Vutthichairerk, Purinth

 74.  2-  5 (-189) Ploysangngam, Amnuay

 75.  2-  5 (-204) Hay, Anne V

Round 8
425-380 (+45)
vs. Pat Barrett
3-5 (+31)

 54.  4-  4 (-170) Thomas, Randall

 55.  4-  4 (-180) Linn, Robert

 56.  4-  4 (-200) Smith, Martin

 57.  4-  4 (-239) Baker, Michael

 58.  3-  4 (-170) Tillekeratne, Siri

 59.  3-  5 ( +31) Stocker, Dr Carl

 60.  3-  5 ( +22) Vutthichairerk, Purinth

 61.  3-  5 ( +15) Stone, David

 62.  3-  5 ( +5) Pellinen, Steven

 63.  3-  5 ( -44) Deift, Lisa

 64.  3-  5 ( -63) Schonbrun, Lester

Round 9
306-426 (-120)
vs. Carol A Kaplan
3-6 (-89)

 68.  4-  5 (-343) Barrett, Pat

 69.  3-  5 (-210) Tillekeratne, Siri

 70.  3-  6 ( -4) Pellinen, Steven

 71.  3-  6 ( -20) Stone, David

 72.  3-  6 ( -88) Schonbrun, Lester

 73.  3-  6 ( -89) Stocker, Dr Carl

 74.  3-  6 (-198) Hahn, Albert

 75.  3-  6 (-200) Hay, Anne V

 76.  3-  6 (-300) Berofsky, Evan

 77.  3-  6 (-335) Macneil, Roderick

 78.  3-  6 (-488) Pughsley, Cynthia

Round 10
423-344 (+79)
vs. Jerry Lerman
4-6 (-10)

 58.  5-  5 (-305) Barrett, Pat

 59.  5-  5 (-396) Prentiss, Bob

 60.  4-  5 (-169) Moss, Avi

 61.  4-  6 ( +82) Vutthichairerk, Purinth

 62.  4-  6 ( +8) Pellinen, Steven

 63.  4-  6 ( -10) Stocker, Dr Carl

 64.  4-  6 ( -14) Stone, David

 65.  4-  6 ( -46) Ploysangngam, Amnuay

 66.  4-  6 ( -49) Mallick, Joey

 67.  4-  6 ( -98) Hahn, Albert

 68.  4-  6 (-117) Deift, Lisa

Round 11
346-388 (-42)
vs. Dennis Kaiser
4-7 (-52)

 65.  5-  6 (-358) Keskaroonkul, Nuttakrit

 66.  5-  6 (-540) Weisskopf, Martin

 67.  4-  6 (-220) Moss, Avi

 68.  4-  7 ( -2) Pellinen, Steven

 69.  4-  7 ( -40) Norr, Rita

 70.  4-  7 ( -52) Stocker, Dr Carl

 71.  4-  7 ( -98) Vutthichairerk, Purinth

 72.  4-  7 (-126) Deift, Lisa

 73.  4-  7 (-178) Stone, David

 74.  4-  7 (-288) Linn, Robert

 75.  4-  7 (-292) Weisberg, David

Round 12
362-472 (-110)
vs. Charnwit Sukhumratanaporn
4-8 (-162)

 75.  4-  8 ( -75) Norr, Rita

 76.  4-  8 ( -78) Schonbrun, Lester

 77.  4-  8 ( -83) Pellinen, Steven

 78.  4-  8 ( -93) Laufer, Matthew

 79.  4-  8 (-111) Vutthichairerk, Purinth

 80.  4-  8 (-162) Stocker, Dr Carl

 81.  4-  8 (-227) Stone, David

 82.  4-  8 (-407) Linn, Robert

 83.  4-  8 (-422) Berofsky, Evan

 84.  3-  8 (-451) D'Ambrosio, Bruce

 85.  3-  8 (-502) Milkent, Marlene

Round 13
363-292 (+71)
vs. Anne V Hay
5-8 (-91)

 66.  5-  7 (-322) Moss, Avi

 67.  5-  8 ( +57) Pellinen, Steven

 68.  5-  8 ( +57) Norr, Rita

 69.  5-  8 ( -2) Schonbrun, Lester

 70.  5-  8 ( -91) Laufer, Matthew

 71.  5-  8 ( -91) Stocker, Dr Carl

 72.  5-  8 (-187) Merrill, Karen

 73.  5-  8 (-246) Hahn, Albert

 74.  5-  8 (-316) Hay, Anne V

 75.  5-  8 (-408) Gabriel, Marty

 76.  5-  8 (-409) Thomas, Randall

Round 14
371-364 (+7)
vs. Nuttakrit Keskaroonkul
6-8 (-84)

 60.  6-  7 (-361) Frank, Jeremy

 61.  6-  8 (+109) Pellinen, Steven

 62.  6-  8 ( +64) Schonbrun, Lester

 63.  6-  8 ( +37) Deift, Lisa

 64.  6-  8 ( -68) Merrill, Karen

 65.  6-  8 ( -84) Stocker, Dr Carl

 66.  6-  8 ( -85) Marcus, Marty

 67.  6-  8 ( -88) Sukhumratanaporn, Charnwit

 68.  6-  8 (-133) Anglin, Timothy

 69.  6-  8 (-166) Hay, Anne V

 70.  6-  8 (-647) Weisskopf, Martin

Round 15
333-332 (+1)
vs. Albert Hahn
7-8 (-83)

 53.  7-  8 ( +74) Merrill, Karen

 54.  7-  8 ( +32) Di Battista, Mark

 55.  7-  8 ( -33) Barrett, Pat

 56.  7-  8 ( -56) Sukhumratanaporn, Charnwit

 57.  7-  8 ( -79) Marcus, Marty

 58.  7-  8 ( -83) Stocker, Dr Carl

 59.  7-  8 (-215) Payne, Trip

 60.  7-  8 (-234) Widergren, Jeff B

 61.  7-  8 (-243) Baker, Michael

 62.  7-  8 (-305) Przybyszewski, Mark

 63.  7-  8 (-308) Schecter, Louis

Round 16
354-425 (-71)
vs. Rita Norr
7-9 (-154)

 62.  7-  9 ( +11) Merrill, Karen

 63.  7-  9 ( -19) Stone, David

 64.  7-  9 ( -58) Di Battista, Mark

 65.  7-  9 ( -77) Schoneboom, Marjorie

 66.  7-  9 (-141) Marcus, Marty

 67.  7-  9 (-154) Stocker, Dr Carl

 68.  7-  9 (-245) Payne, Trip

 69.  7-  9 (-367) Baker, Michael

 70.  7-  9 (-654) Fleetham, Jeff

 71.  6-  9 ( +82) Goldman, Stu

 72.  6-  9 (-420) Frank, Jeremy

Round 17
302-398 (-96)
vs. James Pate
7-10 (-250)

 66.  7- 10 ( -82) Merrill, Karen

 67.  7- 10 (-154) Berofsky, Evan

 68.  7- 10 (-166) Hay, Anne V

 69.  7- 10 (-218) Hahn, Albert

 70.  7- 10 (-225) Marcus, Marty

 71.  7- 10 (-250) Stocker, Dr Carl

 72.  7- 10 (-356) Payne, Trip

 73.  7- 10 (-356) Gabriel, Marty

 74.  7- 10 (-512) Baker, Michael

 75.  7- 10 (-552) Macneil, Roderick

 76.  7- 10 (-567) Linn, Robert

Round 18
317-435 (-118)
vs. Marty Marcus
7-11 (-368)

 72.  7- 11 (-143) Odom, Lisa A

 73.  7- 11 (-156) Berofsky, Evan

 74.  7- 11 (-193) Hay, Anne V

 75.  7- 11 (-211) Pellinen, Steven

 76.  7- 11 (-367) Payne, Trip

 77.  7- 11 (-368) Stocker, Dr Carl

 78.  7- 11 (-438) Gabriel, Marty

 79.  7- 11 (-474) Thomas, Randall

 80.  7- 11 (-565) Kreiswirth, Rose

 81.  7- 11 (-569) Anglin, Timothy

 82.  7- 11 (-677) Fleetham, Jeff

Round 19
394-464 (-70)
vs. Rose Kreiswirth
7-12 (-438)

 77.  7- 12 (-123) Laufer, Matthew

 78.  7- 12 (-162) Odom, Lisa A

 79.  7- 12 (-223) Hay, Anne V

 80.  7- 12 (-274) Pellinen, Steven

 81.  7- 12 (-295) Bauer-Williams, Margaret

 82.  7- 12 (-438) Stocker, Dr Carl

 83.  7- 12 (-462) Payne, Trip

 84.  7- 12 (-583) Anglin, Timothy

 85.  7- 12 (-598) Ferguson, Ann

 86.  7- 12 (-645) Appel, Scott

 87.  7- 12 (-679) Fleetham, Jeff

Round 20
271-384 (-113)
vs. James Pate
7-13 (-551)

 80.  8- 12 (-632) Baker, Michael

 81.  7- 12 ( +83) Goldman, Stu

 82.  7- 13 (-221) Laufer, Matthew

 83.  7- 13 (-305) Hay, Anne V

 84.  7- 13 (-367) Pellinen, Steven

 85.  7- 13 (-551) Stocker, Dr Carl

 86.  7- 13 (-578) Grillo, Dominic

 87.  7- 13 (-674) Ferguson, Ann

 88.  7- 13 (-802) Mallick, Dave

 89.  7- 13 (-833) Pughsley, Cynthia

 90.  7- 13 (-866) Fleetham, Jeff

Round 21
395-324 (+71)
vs. Anne V Hay
8-13 (-480)

 77.  8- 12 (-461) Frank, Jeremy

 78.  8- 12 (-538) Tillekeratne, Siri

 79.  8- 13 (-261) Pellinen, Steven

 80.  8- 13 (-382) Payne, Trip

 81.  8- 13 (-424) Bauer-Williams, Margaret

 82.  8- 13 (-480) Stocker, Dr Carl

 83.  8- 13 (-537) Anglin, Timothy

 84.  8- 13 (-561) Grillo, Dominic

 85.  8- 13 (-750) Mallick, Dave

 86.  7- 13 (-502) Milkent, Marlene

 87.  7- 13 (-575) Cushman, Lynn

Round 22
385-456 (-71)
vs. Matthew Laufer
8-14 (-551)

 82.  8- 13 (-563) Cushman, Lynn

 83.  8- 14 (-223) Laufer, Matthew

 84.  8- 14 (-284) Hay, Anne V

 85.  8- 14 (-417) Payne, Trip

 86.  8- 14 (-436) Bauer-Williams, Margaret

 87.  8- 14 (-551) Stocker, Dr Carl

 88.  8- 14 (-596) Anglin, Timothy

 89.  8- 14 (-848) Pughsley, Cynthia

 90.  7- 14 (-533) D'Ambrosio, Bruce

 91.  7- 14 (-608) Milkent, Marlene

 92.  7- 15 (-903) Fleetham, Jeff

Round 23
343-271 (+72)
vs. Marlene Milkent
9-14 (-479)

 77.  9- 13 ( -19) Goldman, Stu

 78.  9- 13 (-400) Frank, Jeremy

 79.  9- 13 (-556) Cushman, Lynn

 80.  9- 14 (-261) Payne, Trip

 81.  9- 14 (-316) Merrill, Karen

 82.  9- 14 (-479) Stocker, Dr Carl

 83.  9- 14 (-876) Pate, James

 84.  8- 14 (-335) D'Ambrosio, Bruce

 85.  8- 14 (-610) Tillekeratne, Siri

 86.  8- 15 (-371) Laufer, Matthew

 87.  8- 15 (-482) Hay, Anne V

Round 24
326-445 (-119)
vs. Dominic Grillo
9-15 (-598)

 80.  9- 14 (-243) D'Ambrosio, Bruce

 81.  9- 14 (-448) Frank, Jeremy

 82.  9- 15 (-324) Anglin, Timothy

 83.  9- 15 (-326) Laufer, Matthew

 84.  9- 15 (-443) Merrill, Karen

 85.  9- 15 (-598) Stocker, Dr Carl

 86.  9- 15 (-809) Ferguson, Ann

 87.  9- 15 (-890) Pate, James

 88.  8- 15 (-701) Tillekeratne, Siri

 89.  8- 15 (-777) Shapiro, Gordon

 90.  8- 16 (-585) Hay, Anne V

Round 25
319-435 (-116)
vs. Margaret Bauer-Williams
9-16 (-714)

 85.  9- 15 (-568) Frank, Jeremy

 86.  9- 15 (-581) Tillekeratne, Siri

 87.  9- 15 (-680) Shapiro, Gordon

 88.  9- 16 (-655) Bauer-Williams, Margaret

 89.  9- 16 (-658) Merrill, Karen

 90.  9- 16 (-714) Stocker, Dr Carl

 91.  9- 16 (-740) Fleetham, Jeff

 92.  8- 16 (-613) Milkent, Marlene

 93.  8- 17 (-666) Hay, Anne V

 94.  8- 17 (-667) Carol, Jean A

 95.  8- 17 (-980) Pughsley, Cynthia

Round 26
492-251 (+241)
vs. Steven L Oliger
10-16 (-473)

 78.  10- 15 (-189) D'Ambrosio, Bruce

 79.  10- 15 (-528) Frank, Jeremy

 80.  10- 15 (-585) Shapiro, Gordon

 81.  10- 16 (+122) Odom, Lisa A

 82.  10- 16 (-298) Laufer, Matthew

 83.  10- 16 (-473) Stocker, Dr Carl

 84.  10- 16 (-665) Ellickson, Robert

 85.  10- 16 (-849) Mallick, Dave

 86.  10- 16 (-973) Ferguson, Ann

 87.  9- 16 (-185) Goldman, Stu

 88.  9- 16 (-676) Tillekeratne, Siri

Round 27
353-464 (-111)
vs. Purinth Vutthichairerk
10-17 (-584)

 82.  10- 16 (-142) Goldman, Stu

 83.  10- 16 (-622) Tillekeratne, Siri

 84.  10- 16 (-640) Shapiro, Gordon

 85.  10- 17 (-401) Laufer, Matthew

 86.  10- 17 (-507) Carol, Jean A

 87.  10- 17 (-584) Stocker, Dr Carl

 88.  10- 17 (-622) Merrill, Karen

 89.  10- 17 (-892) Mallick, Dave

 90.  10- 17 (-1078) Ferguson, Ann

 91.  9- 17 (-678) Milkent, Marlene

 92.  9- 18 (-699) Hay, Anne V

Round 28
297-398 (-101)
vs. Karen Merrill
10-18 (-685)

 85.  11- 17 (-989) Thomas, Randall

 86.  10- 17 (-154) Goldman, Stu

 87.  10- 17 (-436) Milkent, Marlene

 88.  10- 17 (-706) Tillekeratne, Siri

 89.  10- 18 (-676) Fleetham, Jeff

 90.  10- 18 (-685) Stocker, Dr Carl

 91.  10- 18 (-966) Mallick, Dave

 92.  10- 18 (-1091) Ferguson, Ann

 93.  9- 19 (-783) Bauer-Williams, Margaret

 94.  9- 19 (-941) Hay, Anne V

 95.  8- 20 (-634) Vutthichairerk, Purinth

Round 29
386-426 (-40)
vs. Dave Mallick
10-19 (-725)

 86.  11- 18 (-503) Fleetham, Jeff

 87.  11- 18 (-689) Ellickson, Robert

 88.  11- 18 (-926) Mallick, Dave

 89.  11- 18 (-1108) Thomas, Randall

 90.  10- 18 (-514) Milkent, Marlene

 91.  10- 19 (-725) Stocker, Dr Carl

 92.  10- 19 (-781) Bauer-Williams, Margaret

 93.  10- 19 (-915) Hay, Anne V

 94.  10- 19 (-1264) Ferguson, Ann

 95.  9- 20 (-1120) Pughsley, Cynthia

 96.  8- 21 (-636) Vutthichairerk, Purinth

Round 30
439-303 (+136)
vs. Ann Ferguson
11-19 (-589)

 84.  12- 18 (-869) Mallick, Dave

 85.  11- 18 (-482) Milkent, Marlene

 86.  11- 18 (-599) Tillekeratne, Siri

 87.  11- 19 (+115) Odom, Lisa A

 88.  11- 19 (-560) Fleetham, Jeff

 89.  11- 19 (-589) Stocker, Dr Carl

 90.  11- 19 (-780) Ellickson, Robert

 91.  11- 19 (-855) Hay, Anne V

 92.  11- 19 (-1140) Thomas, Randall

 93.  10- 20 (-841) Bauer-Williams, Margaret

 94.  10- 20 (-961) Pughsley, Cynthia

Round 31
376-362 (+14)
vs. Jeff Fleetham
12-19 (-575)

 78.  12- 18 (-107) Goldman, Stu

 79.  12- 18 (-443) Milkent, Marlene

 80.  12- 18 (-486) D'Ambrosio, Bruce

 81.  12- 18 (-979) Schecter, Louis

 82.  12- 19 (-381) Payne, Trip

 83.  12- 19 (-575) Stocker, Dr Carl

 84.  12- 19 (-586) Ellickson, Robert

 85.  12- 19 (-731) Merrill, Karen

 86.  12- 19 (-768) Marcus, Marty

 87.  12- 19 (-828) Hay, Anne V

 88.  12- 19 (-902) Mallick, Dave


HASBRO is the owner of the registered SCRABBLE® trademark in the United States and Canada. © 2000 HASBRO. All rights reserved. "SCRABBLE® Brand Crossword Game" is the proper way to refer to this unique group of word games and related properties marketed by HASBRO. "SCRABBLE®" is not a generic term. To use it as such is not only misleading but also does injustice to the company responsible for the trademark's longtime popularity. All we ask is that when you mean SCRABBLE® Brand Crossword Game, you say so. 

The SCRABBLE® trademark is owned by J.W. Spear and Sons, PLC, a subsidiary of Mattel, Inc. outside of the United States and Canada. 

For more information about SCRABBLE® or the NSA, or to comment on or correct the contents of this page, please e-mail: info@scrabble-assoc.com 
To report technical difficulties in reading this page,  please contact webmaster John Chew at: jjchew@math.utoronto.ca