Back to NSC 2000 Players

[NSC 2000 Logo]

NSC 2000: Ronald B Tiekert

Ronald B Tiekert (GA) is player #086, ranked 48 of 98 in Division 1 and was rated 1866 in the NSA's July 1st ratings list (listed as TIEKERT RON).

This web page will be updated with information about how this player is doing throughout the NSC

Round 1
419-305 (+114)
vs. Karen Merrill
1-0 (+114)

 11.  1-  0 (+136) Okosagah, Sammy

 12.  1-  0 (+136) Moss, Avi

 13.  1-  0 (+131) Wright, Trey

 14.  1-  0 (+128) Epstein, J Paul

 15.  1-  0 (+126) Mead, Jere

 16.  1-  0 (+114) Tiekert, Ronald B

 17.  1-  0 (+109) Lerman, Jerry

 18.  1-  0 ( +97) Weinike, Joseph

 19.  1-  0 ( +95) Erbprasartsook, Akegapun

 20.  1-  0 ( +93) Kramer, James J

 21.  1-  0 ( +89) Alexander, Steven

Round 2
333-363 (-30)
vs. Charnwit Sukhumratanaporn
1-1 (+84)

 30.  1-  1 (+210) Widergren, Jeff B

 31.  1-  1 (+119) Mead, Jere

 32.  1-  1 (+101) Kaitz, Merrill

 33.  1-  1 (+100) Weinstein, Dr. Ian Jay

 34.  1-  1 ( +85) Marcus, Marty

 35.  1-  1 ( +84) Tiekert, Ronald B

 36.  1-  1 ( +76) Weinike, Joseph

 37.  1-  1 ( +68) Schonbrun, Lester

 38.  1-  1 ( +65) Kaiser, Dennis

 39.  1-  1 ( +54) Laufer, Matthew

 40.  1-  1 ( +45) Barrett, Pat

Round 3
469-299 (+170)
vs. Albert Hahn
2-1 (+254)

 19.  3-  0 (+130) Kaufman, Zev

 20.  3-  0 ( +80) Felt, Robert

 21.  3-  0 ( +67) Smith, Martin

 22.  2-  0 (+206) Moss, Avi

 23.  2-  1 (+291) Epstein, J Paul

 24.  2-  1 (+254) Tiekert, Ronald B

 25.  2-  1 (+240) Kaitz, Merrill

 26.  2-  1 (+167) Cree, C Christopher

 27.  2-  1 (+137) Vutthichairerk, Purinth

 28.  2-  1 (+136) Logan, Adam

 29.  2-  1 (+118) Wright, Trey

Round 4
396-323 (+73)
vs. Bruce D'Ambrosio
3-1 (+327)

 11.  4-  0 (+245) Carter, Gerald

 12.  4-  0 (+165) Kaufman, Zev

 13.  4-  0 (+156) Luebkemann, John

 14.  4-  0 ( +92) Felt, Robert

 15.  3-  1 (+385) Onyeonwe, Iffy

 16.  3-  1 (+327) Tiekert, Ronald B

 17.  3-  1 (+324) Epstein, J Paul

 18.  3-  1 (+303) Polatnick, Steve

 19.  3-  1 (+289) Baker, Rich

 20.  3-  1 (+175) Alexander, Steven

 21.  3-  1 (+174) Logan, Adam

Round 5
496-403 (+93)
vs. Zev Kaufman
4-1 (+420)

 9.  5-  0 (+444) Geary, Jim

 10.  5-  0 (+385) Edley, Joe

 11.  5-  0 (+277) Carter, Gerald

 12.  5-  0 (+168) Luebkemann, John

 13.  5-  0 (+113) Felt, Robert

 14.  4-  1 (+420) Tiekert, Ronald B

 15.  4-  1 (+386) Logan, Adam

 16.  4-  1 (+333) Di Battista, Mark

 17.  4-  1 (+251) Wright, Trey

 18.  4-  1 (+250) Weinike, Joseph

 19.  4-  1 (+238) Alexander, Steven

Round 6
391-417 (-26)
vs. Randy Hersom
4-2 (+394)

 15.  5-  1 (+138) Luebkemann, John

 16.  5-  1 (+108) Kaufman, Zev

 17.  5-  1 (+100) Felt, Robert

 18.  5-  1 ( +89) Przybyszewski, Mark

 19.  4-  2 (+608) Anglin, Timothy

 20.  4-  2 (+394) Tiekert, Ronald B

 21.  4-  2 (+368) Baker, Rich

 22.  4-  2 (+360) Wapnick, Joel

 23.  4-  2 (+358) Logan, Adam

 24.  4-  2 (+347) Onyeonwe, Iffy

 25.  4-  2 (+273) Di Battista, Mark

Round 7
320-443 (-123)
vs. Iffy Onyeonwe
4-3 (+271)

 28.  5-  2 ( +45) Luebkemann, John

 29.  4-  3 (+508) Anglin, Timothy

 30.  4-  3 (+378) Epstein, J Paul

 31.  4-  3 (+367) Baker, Rich

 32.  4-  3 (+347) Wapnick, Joel

 33.  4-  3 (+271) Tiekert, Ronald B

 34.  4-  3 (+261) Di Battista, Mark

 35.  4-  3 (+241) Kaplan, Carol A

 36.  4-  3 (+150) Hill, Marlon

 37.  4-  3 (+131) Kaiser, Dennis

 38.  4-  3 ( +76) Baron, Mike

Round 8
383-384 (-1)
vs. Avi Moss
4-4 (+270)

 33.  5-  3 ( -76) Cohen, Ira

 34.  5-  3 (-168) Prentiss, Bob

 35.  4-  3 ( -28) Moss, Avi

 36.  4-  4 (+403) Anglin, Timothy

 37.  4-  4 (+383) Weinstein, Dr. Ian Jay

 38.  4-  4 (+270) Tiekert, Ronald B

 39.  4-  4 (+265) Wapnick, Joel

 40.  4-  4 (+224) Epstein, J Paul

 41.  4-  4 (+215) Kaplan, Carol A

 42.  4-  4 (+213) Goldman, Daniel

 43.  4-  4 ( +96) Schoneboom, Marjorie

Round 9
524-295 (+229)
vs. Timothy Anglin
5-4 (+499)

 24.  6-  3 (+124) Przybyszewski, Mark

 25.  6-  3 (+114) Carter, Gerald

 26.  6-  3 ( +67) Luebkemann, John

 27.  6-  3 ( -17) Lerman, Jerry

 28.  6-  3 ( -44) Kantimathi, Sam

 29.  5-  4 (+499) Tiekert, Ronald B

 30.  5-  4 (+345) Wapnick, Joel

 31.  5-  4 (+335) Kaplan, Carol A

 32.  5-  4 (+283) Epstein, J Paul

 33.  5-  4 (+232) Schoneboom, Marjorie

 34.  5-  4 (+178) Kaiser, Dennis

Round 10
479-338 (+141)
vs. Randall Thomas
6-4 (+640)

 18.  7-  3 (+318) Mead, Jere

 19.  7-  3 (+243) Weinike, Joseph

 20.  7-  3 (+224) Carter, Gerald

 21.  7-  3 (+104) Felt, Robert

 22.  7-  3 ( +50) Kantimathi, Sam

 23.  6-  4 (+640) Tiekert, Ronald B

 24.  6-  4 (+370) Epstein, J Paul

 25.  6-  4 (+309) Di Battista, Mark

 26.  6-  4 (+284) Hill, Marlon

 27.  6-  4 (+262) Kaiser, Dennis

 28.  6-  4 (+253) Schoneboom, Marjorie

Round 11
434-393 (+41)
vs. Siri Tillekeratne
7-4 (+681)

 16.  8-  3 (+485) Kramer, James J

 17.  8-  3 (+433) Logan, Adam

 18.  8-  3 (+416) Carter, Gerald

 19.  8-  3 (+152) Felt, Robert

 20.  8-  3 (+133) Kantimathi, Sam

 21.  7-  4 (+681) Tiekert, Ronald B

 22.  7-  4 (+456) Epstein, J Paul

 23.  7-  4 (+410) Kaitz, Merrill

 24.  7-  4 (+397) Hill, Marlon

 25.  7-  4 (+327) Di Battista, Mark

 26.  7-  4 (+304) Kaiser, Dennis

Round 12
547-444 (+103)
vs. David Wiegand
8-4 (+784)

 11.  9-  3 (+580) Wright, Trey

 12.  9-  3 (+578) Logan, Adam

 13.  9-  3 (+232) Kantimathi, Sam

 14.  9-  3 (+225) Felt, Robert

 15.  8-  4 (+822) Baker, Rich

 16.  8-  4 (+784) Tiekert, Ronald B

 17.  8-  4 (+546) Onyeonwe, Iffy

 18.  8-  4 (+544) Polatnick, Steve

 19.  8-  4 (+510) Mead, Jere

 20.  8-  4 (+507) Epstein, J Paul

 21.  8-  4 (+418) Kaitz, Merrill

Round 13
512-392 (+120)
vs. Rich Baker
9-4 (+904)

 6.  10-  3 (+651) Okosagah, Sammy

 7.  10-  3 (+595) Kramer, James J

 8.  10-  3 (+345) Kantimathi, Sam

 9.  10-  3 (+288) Felt, Robert

 10.  9-  4 (+914) Greenspan, Randy

 11.  9-  4 (+904) Tiekert, Ronald B

 12.  9-  4 (+895) Wiegand, David

 13.  9-  4 (+630) Epstein, J Paul

 14.  9-  4 (+606) Mead, Jere

 15.  9-  4 (+508) Geary, Jim

 16.  9-  4 (+456) Wright, Trey

Round 14
407-397 (+10)
vs. James J Kramer
10-4 (+914)

 3.  11-  3 (+843) Edley, Joe

 4.  11-  3 (+760) Cappelletto, Brian

 5.  11-  3 (+677) Okosagah, Sammy

 6.  10-  4 (+951) Greenspan, Randy

 7.  10-  4 (+935) Wiegand, David

 8.  10-  4 (+914) Tiekert, Ronald B

 9.  10-  4 (+836) Sherman, Joel

 10.  10-  4 (+585) Kramer, James J

 11.  10-  4 (+570) Wright, Trey

 12.  10-  4 (+545) Kaitz, Merrill

 13.  10-  4 (+526) Geary, Jim

Round 15
418-390 (+28)
vs. Sam Kantimathi
11-4 (+942)

 1.  13-  2 (+756) Hersom, Randy

 2.  12-  3 (+910) Edley, Joe

 3.  12-  3 (+692) Okosagah, Sammy

 4.  11-  4 (+1141) Greenspan, Randy

 5.  11-  4 (+990) Wiegand, David

 6.  11-  4 (+942) Tiekert, Ronald B

 7.  11-  4 (+819) Luebkemann, John

 8.  11-  4 (+754) Cappelletto, Brian

 9.  11-  4 (+610) Geary, Jim

 10.  11-  4 (+601) Kaitz, Merrill

 11.  10-  5 (+821) Sherman, Joel

Round 16
404-237 (+167)
vs. Jere Mead
12-4 (+1109)

 1.  14-  2 (+896) Hersom, Randy

 2.  13-  3 (+940) Edley, Joe

 3.  13-  3 (+846) Okosagah, Sammy

 4.  12-  4 (+1109) Tiekert, Ronald B

 5.  12-  4 (+1018) Cappelletto, Brian

 6.  12-  4 (+828) Luebkemann, John

 7.  12-  4 (+645) Kaitz, Merrill

 8.  11-  5 (+1132) Greenspan, Randy

 9.  11-  5 (+946) Wiegand, David

 10.  11-  5 (+778) Logan, Adam

 11.  11-  5 (+560) Epstein, J Paul

Round 17
379-435 (-56)
vs. Brian Cappelletto
12-5 (+1053)

 2.  14-  3 (+875) Okosagah, Sammy

 3.  14-  3 (+867) Hersom, Randy

 4.  13-  4 (+1074) Cappelletto, Brian

 5.  13-  4 (+883) Luebkemann, John

 6.  13-  4 (+751) Kaitz, Merrill

 7.  12-  5 (+1053) Tiekert, Ronald B

 8.  12-  5 (+798) Logan, Adam

 9.  12-  5 (+471) Weinike, Joseph

 10.  11-  6 (+1037) Greenspan, Randy

 11.  11-  6 (+891) Wiegand, David

 12.  11-  6 (+801) Sherman, Joel

Round 18
397-418 (-21)
vs. Trey Wright
12-6 (+1032)

 4.  14-  4 (+596) Hersom, Randy

 5.  13-  5 (+1008) Logan, Adam

 6.  13-  5 (+983) Cappelletto, Brian

 7.  13-  5 (+714) Kaitz, Merrill

 8.  12-  6 (+1104) Greenspan, Randy

 9.  12-  6 (+1032) Tiekert, Ronald B

 10.  12-  6 (+916) Wiegand, David

 11.  12-  6 (+894) Onyeonwe, Iffy

 12.  12-  6 (+617) Mead, Jere

 13.  12-  6 (+466) Kramer, James J

 14.  12-  6 (+388) Geary, Jim

Round 19
413-484 (-71)
vs. Brian Cappelletto
12-7 (+961)

 7.  13-  6 (+1025) Onyeonwe, Iffy

 8.  13-  6 (+930) Wiegand, David

 9.  13-  6 (+702) Kaitz, Merrill

 10.  13-  6 (+475) Kramer, James J

 11.  12-  7 (+1073) Greenspan, Randy

 12.  12-  7 (+961) Tiekert, Ronald B

 13.  12-  7 (+961) Mallick, Joey

 14.  12-  7 (+827) Hill, Marlon

 15.  12-  7 (+660) Wapnick, Joel

 16.  12-  7 (+580) Epstein, J Paul

 17.  12-  7 (+570) Mead, Jere

Round 20
299-460 (-161)
vs. Sammy Okosagah
12-8 (+800)

 11.  13-  7 (+912) Hill, Marlon

 12.  13-  7 (+779) Wapnick, Joel

 13.  13-  7 (+636) Kaitz, Merrill

 14.  13-  7 (+390) Kramer, James J

 15.  13-  7 (+196) Geary, Jim

 16.  12-  8 (+800) Tiekert, Ronald B

 17.  12-  8 (+787) Sukhumratanaporn, Charnwit

 18.  12-  8 (+643) Sherman, Joel

 19.  12-  8 (+501) Mead, Jere

 20.  12-  8 (+491) Carter, Gerald

 21.  12-  8 (+426) Epstein, J Paul

Round 21
400-444 (-44)
vs. Jere Mead
12-9 (+756)

 20.  13-  8 (+236) Weinike, Joseph

 21.  13-  8 ( +83) Felt, Robert

 22.  13-  8 ( +54) Lerman, Jerry

 23.  12-  8 (+101) Moss, Avi

 24.  12-  9 (+765) Sukhumratanaporn, Charnwit

 25.  12-  9 (+756) Tiekert, Ronald B

 26.  12-  9 (+624) Sherman, Joel

 27.  12-  9 (+513) Polatnick, Steve

 28.  12-  9 (+491) Erbprasartsook, Akegapun

 29.  12-  9 (+462) Wright, Trey

 30.  12-  9 (+397) Carter, Gerald

Round 22
550-296 (+254)
vs. Daniel Goldman
13-9 (+1010)

 14.  14-  8 (+527) Kaitz, Merrill

 15.  14-  8 (+392) Kramer, James J

 16.  14-  8 (+223) Felt, Robert

 17.  14-  8 (+103) Lerman, Jerry

 18.  13-  9 (+1024) Greenspan, Randy

 19.  13-  9 (+1010) Tiekert, Ronald B

 20.  13-  9 (+933) Mallick, Joey

 21.  13-  9 (+840) Sukhumratanaporn, Charnwit

 22.  13-  9 (+658) Sherman, Joel

 23.  13-  9 (+622) Wright, Trey

 24.  13-  9 (+464) Carter, Gerald

Round 23
424-353 (+71)
vs. Trey Wright
14-9 (+1081)

 9.  15-  8 (+1049) Onyeonwe, Iffy

 10.  15-  8 (+610) Kaitz, Merrill

 11.  15-  8 (+446) Kramer, James J

 12.  15-  8 (+274) Felt, Robert

 13.  14-  8 (+562) Mead, Jere

 14.  14-  9 (+1081) Tiekert, Ronald B

 15.  14-  9 (+884) Sukhumratanaporn, Charnwit

 16.  14-  9 (+788) Wapnick, Joel

 17.  14-  9 (+742) Hill, Marlon

 18.  14-  9 (+709) Sherman, Joel

 19.  14-  9 (+548) Epstein, J Paul

Round 24
459-350 (+109)
vs. Steve Polatnick
15-9 (+1190)

 9.  16-  8 (+648) Kramer, James J

 10.  16-  8 (+364) Geary, Jim

 11.  16-  8 (+325) Felt, Robert

 12.  16-  8 ( -84) Hersom, Randy

 13.  15-  8 (+623) Mead, Jere

 14.  15-  9 (+1190) Tiekert, Ronald B

 15.  15-  9 (+924) Wapnick, Joel

 16.  15-  9 (+411) Alexander, Steven

 17.  15-  9 (+355) Keskaroonkul, Nuttakrit

 18.  15-  9 (+221) Smith, Martin

 19.  15-  9 (+179) Lerman, Jerry

Round 25
365-445 (-80)
vs. Joel Sherman
15-10 (+1110)

 12.  16-  9 (+1016) Onyeonwe, Iffy

 13.  16-  9 (+639) Kramer, James J

 14.  16-  9 (+388) Keskaroonkul, Nuttakrit

 15.  16-  9 (+290) Graham, Matt

 16.  15-  9 (+520) Mead, Jere

 17.  15- 10 (+1110) Tiekert, Ronald B

 18.  15- 10 (+746) Sherman, Joel

 19.  15- 10 (+703) Wright, Trey

 20.  15- 10 (+401) Epstein, J Paul

 21.  15- 10 (+389) Alexander, Steven

 22.  15- 10 (+286) Baron, Mike

Round 26
368-343 (+25)
vs. Mike Baron
16-10 (+1135)

 9.  17-  9 (+736) Kaitz, Merrill

 10.  17-  9 (+644) Okosagah, Sammy

 11.  17-  9 (+419) Keskaroonkul, Nuttakrit

 12.  16-  9 (+565) Mead, Jere

 13.  16-  9 (+202) Geary, Jim

 14.  16- 10 (+1135) Tiekert, Ronald B

 15.  16- 10 (+972) Wapnick, Joel

 16.  16- 10 (+971) Onyeonwe, Iffy

 17.  16- 10 (+767) Sherman, Joel

 18.  16- 10 (+391) Alexander, Steven

 19.  16- 10 (+259) Graham, Matt

Round 27
433-347 (+86)
vs. J Paul Epstein
17-10 (+1221)

 5.  18-  9 (+1100) Cappelletto, Brian

 6.  18-  9 (+912) Kramer, James J

 7.  18-  9 (+765) Okosagah, Sammy

 8.  18-  9 (+428) Felt, Robert

 9.  17-  9 (+733) Mead, Jere

 10.  17- 10 (+1221) Tiekert, Ronald B

 11.  17- 10 (+1130) Wapnick, Joel

 12.  17- 10 (+1068) Luebkemann, John

 13.  17- 10 (+774) Sherman, Joel

 14.  17- 10 (+682) Kaitz, Merrill

 15.  17- 10 (+412) Alexander, Steven

Round 28
326-356 (-30)
vs. Joel Sherman
17-11 (+1191)

 9.  18- 10 (+804) Sherman, Joel

 10.  18- 10 (+694) Okosagah, Sammy

 11.  18- 10 (+500) Alexander, Steven

 12.  18- 10 (+271) Keskaroonkul, Nuttakrit

 13.  17- 10 ( +97) Geary, Jim

 14.  17- 11 (+1191) Tiekert, Ronald B

 15.  17- 11 (+1015) Luebkemann, John

 16.  17- 11 (+987) Wapnick, Joel

 17.  17- 11 (+572) Kaitz, Merrill

 18.  17- 11 (+283) Lerman, Jerry

 19.  17- 11 (+192) Graham, Matt

Round 29
420-402 (+18)
vs. Jim Geary
18-11 (+1209)

 6.  20-  9 (+149) Hersom, Randy

 7.  19- 10 (+894) Logan, Adam

 8.  19- 10 (+737) Okosagah, Sammy

 9.  19- 10 (+502) Alexander, Steven

 10.  18- 10 (+812) Mead, Jere

 11.  18- 11 (+1209) Tiekert, Ronald B

 12.  18- 11 (+1058) Wapnick, Joel

 13.  18- 11 (+761) Sherman, Joel

 14.  18- 11 (+725) Kaitz, Merrill

 15.  18- 11 (+269) Keskaroonkul, Nuttakrit

 16.  17- 11 ( +79) Geary, Jim

Round 30
433-379 (+54)
vs. Joel Wapnick
19-11 (+1263)

 4.  21-  9 (+227) Hersom, Randy

 5.  20- 10 (+1108) Logan, Adam

 6.  20- 10 (+1028) Kramer, James J

 7.  20- 10 (+448) Felt, Robert

 8.  19- 10 (+883) Mead, Jere

 9.  19- 11 (+1263) Tiekert, Ronald B

 10.  19- 11 (+786) Sherman, Joel

 11.  19- 11 (+523) Okosagah, Sammy

 12.  19- 11 (+431) Alexander, Steven

 13.  19- 11 (+337) Keskaroonkul, Nuttakrit

 14.  18- 12 (+1004) Wapnick, Joel

Round 31
417-353 (+64)
vs. Joel Sherman
20-11 (+1327)

 2.  22-  9 (+1342) Cappelletto, Brian

 3.  21- 10 (+1410) Wiegand, David

 4.  21- 10 (+1116) Logan, Adam

 5.  21- 10 (+164) Hersom, Randy

 6.  20- 10 (+894) Mead, Jere

 7.  20- 11 (+1327) Tiekert, Ronald B

 8.  20- 11 (+1020) Kramer, James J

 9.  20- 11 (+566) Okosagah, Sammy

 10.  20- 11 (+437) Felt, Robert

 11.  19- 12 (+1089) Wapnick, Joel

 12.  19- 12 (+943) Wright, Trey


HASBRO is the owner of the registered SCRABBLE® trademark in the United States and Canada. © 2000 HASBRO. All rights reserved. "SCRABBLE® Brand Crossword Game" is the proper way to refer to this unique group of word games and related properties marketed by HASBRO. "SCRABBLE®" is not a generic term. To use it as such is not only misleading but also does injustice to the company responsible for the trademark's longtime popularity. All we ask is that when you mean SCRABBLE® Brand Crossword Game, you say so. 

The SCRABBLE® trademark is owned by J.W. Spear and Sons, PLC, a subsidiary of Mattel, Inc. outside of the United States and Canada. 

For more information about SCRABBLE® or the NSA, or to comment on or correct the contents of this page, please e-mail: info@scrabble-assoc.com 
To report technical difficulties in reading this page,  please contact webmaster John Chew at: jjchew@math.utoronto.ca